ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.net
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.org
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.biz
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
.info
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
.mobi
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
R420.00 ZAR
1 سال
.co.za
R120.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R120.00 ZAR
1 سال
.org.za
R120.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R120.00 ZAR
1 سال
.joburg
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.capetown
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.africa
R530.00 ZAR
1 سال
R5,300.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.web.za
R120.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R120.00 ZAR
1 سال
.net.za
R120.00 ZAR
1 سال
R0.00 ZAR
1 سال
R120.00 ZAR
1 سال
.durban
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.za.com
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
.sa.com
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
.name
R340.00 ZAR
1 سال
R340.00 ZAR
1 سال
R340.00 ZAR
1 سال
.co
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
.cc
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
.co.com
R1,350.00 ZAR
1 سال
R1,350.00 ZAR
1 سال
R1,350.00 ZAR
1 سال
.co.mu
R1,800.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R1,800.00 ZAR
1 سال
.com.au
R5,300.00 ZAR
1 سال
R5,300.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.co.na
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
.co.nz
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.co.uk
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.org.uk
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
.ae
R1,500.00 ZAR
1 سال
R1,500.00 ZAR
1 سال
R1,500.00 ZAR
1 سال
.de
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
.eu
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
R230.00 ZAR
1 سال
.fr
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
.gr
R1,090.00 ZAR
1 سال
R1,090.00 ZAR
1 سال
R1,090.00 ZAR
1 سال
.me
R490.00 ZAR
1 سال
R490.00 ZAR
1 سال
R490.00 ZAR
1 سال
.mx
R1,020.00 ZAR
1 سال
R1,020.00 ZAR
1 سال
R1,020.00 ZAR
1 سال
.net.au
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
.us
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.se
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
.tv
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
.vc
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
.academy
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.agency
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.art
R430.00 ZAR
1 سال
R430.00 ZAR
1 سال
R430.00 ZAR
1 سال
.bargains
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.bike
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.build
R1,620.00 ZAR
1 سال
R1,620.00 ZAR
1 سال
R1,620.00 ZAR
1 سال
.cab
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.builders
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.camera
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
.camp
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
.careers
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
.center
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.city
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.clothing
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.club
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
.codes
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
.coffee
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.company
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.computer
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.construction
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.consulting
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.contractors
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.diamonds
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
.directory
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
R3,000.00 ZAR
1 سال
.design
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
.domains
R7,500.00 ZAR
1 سال
R7,500.00 ZAR
1 سال
R7,500.00 ZAR
1 سال
.education
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.email
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.energy
R2,250.00 ZAR
1 سال
R2,250.00 ZAR
1 سال
R2,250.00 ZAR
1 سال
.engineering
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
R1,120.00 ZAR
1 سال
.enterprises
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
R900.00 ZAR
1 سال
.equipment
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.estate
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.farm
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.florist
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.fund
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
.gallery
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.glass
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
.global
R1,800.00 ZAR
1 سال
R1,800.00 ZAR
1 سال
R1,800.00 ZAR
1 سال
.graphics
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.green
R1,800.00 ZAR
1 سال
R1,800.00 ZAR
1 سال
R1,800.00 ZAR
1 سال
.guru
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.healthcare
R1,500.00 ZAR
1 سال
R1,500.00 ZAR
1 سال
R1,500.00 ZAR
1 سال
.holiday
R1,090.00 ZAR
1 سال
R1,090.00 ZAR
1 سال
R1,090.00 ZAR
1 سال
.life
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
.marketing
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.ninja
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.online
R940.00 ZAR
1 سال
R940.00 ZAR
1 سال
R940.00 ZAR
1 سال
.trade
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.rentals
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
R750.00 ZAR
1 سال
.rocks
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.run
R550.00 ZAR
1 سال
R550.00 ZAR
1 سال
R550.00 ZAR
1 سال
.solutions
R350.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
R530.00 ZAR
1 سال
.space
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
.tech
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
R1,200.00 ZAR
1 سال
.tours
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
R1,130.00 ZAR
1 سال
.website
R600.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
.in
R430.00 ZAR
1 سال
R430.00 ZAR
1 سال
R430.00 ZAR
1 سال
.mu
R2,250.00 ZAR
1 سال
R2,250.00 ZAR
1 سال
R2,250.00 ZAR
1 سال
.ws
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
.io
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
R1,050.00 ZAR
1 سال
.live
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال
R680.00 ZAR
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

Powered by WHMCompleteSolution